Onze Geschiedenis

De eerste kamer van koophandel werd opgericht in Marseille in 1599. Kamers voor handel en nijverheid ontwikkelen zich overal in Europa vanaf de 17de eeuw vanuit het streven van kooplui om hun kennis samen te brengen in een organisatie die de economische belangen van hun stad en streek zonder eigenbelang en zonder onderscheid kan verdedigen en promoten. Deze oorsprong en de specificiteit van hun missie heeft de kamers van koophandel toegelaten te overleven en zich verder te ontplooien doorheen politieke, sociale en economische turbulenties. Lokale en regionale omstandigheden hebben ertoe geleid dat sommige kamernetwerken een publiekrechtelijk statuut hebben en andere een privaatrechtelijk.

De kamers van koophandel vormen vandaag een wereldwijd netwerk van 10.000 kamers die dezelfde missie en filosofie delen. Door deze mondiale aanwezigheid en door voortdurend in te spelen op de zich steeds wijzigende socio-economische context blijven kamers van koophandel, nu en in de toekomst, een cruciale rol spelen in de lokale, nationale en internationale economische ontwikkeling als dienstverlenende organisaties en als pleitbezorger van het bedrijfsleven.

Kamers van koophandel in België:

1665

oprichting van de Caemere van de Negotie ende Commercie in Brugge

1791

afschaffing van kamers van koophandel en gilden onder Frans bewind

17e - 18e eeuw

oprichting van kamers van koophandel in verschillende steden

1802

Napoleon herstelt de kamers van koophandel.

1815

kamers van koophandel worden officiële organisaties onder het gezag van het Hollandse bewind

1841

een koninklijk besluit omschrijft de activiteiten, rechten en plichten van de kamers

1875

overheid schaft publiekrechtelijke kamers af onder het voorwendsel dat de kamers regionale en zelfs persoonlijke belangen vooropstellen, maar handelaars en zakenlui over het hele land reageren snel en stichten commerciële verenigingen die vaak de naam kamer van koophandel krijgen

1 augustus 1875

oprichting door de lokale kamers van de Nationale Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België

1998

opstart van het accreditatieprogramma voor de lokale kamers van koophandel
begin van fusiebeweging onder kamers

1999

Federatie neemt activiteiten over van het Verbond der Belgische Kamers van Koophandel in het Buitenland

2004

opstart van het accreditatieprogramma voor de Belgische kamers van koophandel in het buitenland

2004

oprichting van de Voka-alliantie: samenwerking tussen Vlaamse kamers van koophandel en het Vlaams Economisch Verbond

2006

oprichting van Beci: alliantie van de Brusselse Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel

Covid-19: Wij helpen u!
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Oproep aan Belgische firma’s met activiteiten in China
Neem deel aan onze enquête over het effect van covid-19 op Belgische bedrijven in het buitenland!