Impact van Covid-19 op Belgische bedrijven in buitenland

Van 22 juni tot 17 juli hebben we via de Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland een enquête gehouden over de impact van de covid-19-pandemie op hun leden. Omdat het aantal ontvangen antwoorden ons niet toelaat om diepgaande vergelijkingen te trekken tussen de verschillende landen, hebben we onze conclusies beperkt tot de bedrijven die in België gevestigd zijn en bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Opmerkelijk hierbij is trouwens dat de antwoorden vaak sterk gelijklopen.

Dit zijn de voornaamste conclusies uit de bevraging:

  • Op de vraag welke maatregelen bedrijven hebben genomen om de impact van de crisis te beperken, waren het gebruik van telewerk en de inkrimping van tijdelijk personeel (met of zonder looncompensatie door de overheid) de voor de hand liggende winnaars, maar 1 op de 4 bedrijven gaf ook aan dat ze hun productlijn of hun bedrijfsmodel hebben gewijzigd.
  • Verandering van bedrijfsmodel scoort ook hoog op de vraag hoe de covid-19 pandemie hun bedrijf zal veranderen (1 op 3 respondenten), vaak aangespoord door een snellere integratie van digitale tools.
  • Ondernemers hebben enkele duidelijke verwachtingen van hun kamer, waarbij het delen van goede praktijken bovenaan staat. Peer learning is de USP bij uitstek van de kamers van koophandel, en dat is in deze crisis niet anders. Ondernemers kijken naar andere ondernemers voor ideeën, om te weten wat werkt (of niet werkt) en de kamers zijn in een ideale positie om deze uitwisseling van ervaringen te faciliteren.
  • Niet onverwacht zijn bedrijven op zoek naar nieuwe zakelijke contacten. 41% van de respondenten die in België gevestigd zijn en zelfs 48% van de respondenten die in het buitenland gevestigd zijn, willen dat hun kamer hen bijstaat in deze zoektocht. Een online platform zoals CONNECTS, dat al door verschillende kamers wordt gebruikt, zou in dit opzicht zeker waardevol kunnen zijn.
  • De leden kijken ook naar kamers om hen te helpen bij het lobbyen voor en toegang krijgen tot bedrijfsondersteunende maatregelen.
  • Wat betreft de vraag wanneer zij verwachten dat hun bedrijf weer op het niveau van vóór de crisis zal zijn, denkt 30% dat dit tegen het einde van dit jaar het geval zou kunnen zijn, terwijl nog eens 50% tegen het einde van 2021 een volledig herstel ziet. De bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn, zijn iets positiever dan de bedrijven die in België gevestigd zijn.

Een overzicht van de antwoorden op de enquête vindt u in deze presentatie. De enquête werd uitgevoerd vóór de huidige golf van nieuwe gevallen, dus sommige antwoorden moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Wij zijn echter van mening dat bovenstaande conclusies standhouden, ook al worden we geconfronteerd met een ernstige tweede golf.